REPAP 2020

Z uwagi na ambitne cele, jakie stały i w dalszym ciągu stoją przed każdym krajem członkowskim do roku 2020 w aspekcie zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie finalnej energii, wiodące organizacje w danym kraju członkowskim (w tym PIGEO ze strony Polski) przy koordynacji Europejskiej Rady Energii Odnawialnej (EREC) rozpoczęły realizację międzynarodowego projektu zatytułowanego "Utorować drogę do osiągania celów roku 2020" (oryg. Renewable Energy Policy Action Paving the Way towards 2020). 

Realizacja projektu REPAP2020 współfinansowana była ze środków Inteligentnej Energii dla Europy. Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2009 r. i zakończył się 30 września 2011 r.

Głównym celem projektu było usprawnienie procesu wprowadzania Dyrektywy Parlementu Europejskiego i Rady 2009/28/WE na poziomie krajowym. Odbiorcami wyników pracy przy projekcie byli parlamentarzyści, urzędnicy i administracja sektorowa, a także krajowe organizacje i stowarzyszenia OZE. REPAP2020 wspierał pracę "polityczną" tych grup w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, a szczególnie w zakresie Krajowego Planu Działania (KPD). W pierwszym etapie realizacja REPAP2020 polegała na wsparciu prac KPD poprzez oferowanie rad i wskazówek w zakresie regulacji prawnych oraz scenariuszy rozwoju poszczególnych gałęzi i sektorów OZE. Wskazówki te formułowały zarówno polityczne jak i ekonomiczne warunki dla rozwoju OZE oraz podkreślały jakie wymagania muszą być spełnione w technologii OZE, aby osiągnąć indywidualny cel (15% udział OZE w rynku energii dla Polski).

Wytyczne opracowane w ramach REPAP2020 zawierają:

 • informacje o obecnej sytuacji na rynku OZE w danym kraju wraz ze statystykami z lat poprzednich,
 • informacje o potencjale rozwoju poszczególnych odnawialnych źródeł energii,
 • cele na rok 2020 dla odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną, ciepło i chłód oraz biopaliwa,
 • niezbędne warunki ramowe i wytyczne w zakresie wsparcia dla poszczególnych gałęzi OZE,
 • przegląd krajowego sektora OZE,
 • zyski z osiągnięcia stawianego celu dla udziału OZE uwzględniając redukcję emisji CO2, zmniejszenia cen paliw, nowych miejsc pracy itp.

Powstało 27 opracowań, które przekazane zostały przedstawicielom rządu w celu wykorzystania ich w pracach nad strategią rządową oraz w projektowanych aktach prawnych wdrażających Dyrektywę. Następnie w ramach projektu stworzono jednolity, dla całej Unii Europejskiej, dokument zawierający szczegółowe scenariusze każdego państwa członkowskiego na temat spodziewanego rozwoju różnych technologii źródeł odnawialnych z uwzględnieniem wkładu poszczególnego sektora (energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz paliw transportowych) do osiągnięcia celu wyznaczonego dla OZE na rok 2020. W drugim etapie projektu, po notyfikacji Krajowych Planów Działań do Komisji Europejskiej, działania REPAP020 ukierunkowane są na ułatwienie realizacji założeń KDP, jego poznanie i dystrybucję.

Poza tym, celem projektu było stworzenie sieci kontaktów zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, grup ekspertów i parlamentarzystów odpowiedzialnych za kwestie energetyczne, które wspomogą tworzone strategie oraz regulacje przyjmujące całą Dyrektywę.

Wyniki realizacji Projektu:

 • Trwała sieć kontaktów krajowych organizacji i stowarzyszeń OZE, które działają na zasadzie forum wymiany informacji i dyskusji związanych z potrzebą rozwoju energetyki odnawialnej, a także stanowią spoiwo między polityką UE, a krajową polityką w zakresie rozwoju energii ze źródeł odnawialnych.
 • Trwała sieć parlamentarzystów różnych szczebli zajmujących się energetyką odnawialną, którzy wskażą lepsze rozwiązania polityczne i legislacyjne w zakresie wsparcia i rozwoju OZE.
 • Wytyczne ułatwiające proces wdrażania ustawodawstwa UE na poziomie krajowym. Mimo dobrze rozwiniętego ustawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie OZE oraz ambitnych planów w zakresie rozwoju tego sektora, wytyczne w zakresie OZE nie zawsze są wprowadzane i realizowane w całości na poziomie krajowym.
 • Wzrost świadomości, poziomu wiedzy i wymiany doświadczeń między sektorem przemysłu OZE a rządem, a także innymi partnerami w ramach legislacyjnych i ustawodawczych aspektów związanych z OZE, a szczególnie z aktywnością wdrażania Action Planu na poziomie krajowym.
 • Ostateczne wdrożenie nowej Dyrektywy na poziomie krajowym.
 • Wzrost świadomości możliwości decyzyjnych w zakresie polityki OZE.

Konsorcjum (partnerzy) Projektu REPAP 2020:

 • EREC (European Renewable Energy Council) jako koordynator,
 • EUFORES (European Forum for Renewable Energy sources),
 • APER (Italian Renewable Energy Producers Association), Włochy
 • APREN (Portuguese Renewable Energy Association), Portugalia
 • BEE (German Renewable Energy Federation), Niemcy
 • EDORA (Fédération de l'Electricité d'Origine Renouvelable et Alternative), Belgia
 • PIGEO (Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej), Polska
 • REA (Renewable Energy Association), Wielka Brytania
 • SERO (Swedish Association for Renewable Energies), Szwecja
 • SER (Syndicat des Energies Renouvelables), Francja
 • Instytut Fraunhofera
 • Energy Economics Group (EEG)
 • firma prawnicza Kuhbier

Więcej szczegółów dotyczących projektu znajdą Państwo tutaj: www.repap2020.eu

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami wydanymi w ramach projektu.

Pliki do pobrania:
EU Roadmap for RES under REPAP2020 project EREC.pdf
Krajowa Mapa Drogowa OZE_REPAP2020.pdf