Jak przystąpić do PIGEOR?

Członkiem Izby może zostać każda firma, podmiot gospodarczy, który prowadzi działalność bezpośrednio lub pośrednio związaną z odnawialnymi źródłami energii w Polsce. W poczet firm członkowkich przyjmowane są zarówno krajowe jak i zagraniczne firmy. Zachęcamy do współpracy.

W celu przystąpienia do PIGEOR należy:

  • złożyć do biura PIGEOR wypełnioną deklarację członkowską
  • przedstawić pozytywną opinię co najmniej dwóch obecnych członków PIGEOR, legitymujących się członkostwem w Izbie przez co najmniej jeden rok

Podpisaną deklarację przystąpienia należy przesłać do biura PIGEOR pocztą. Opinie mogą zostać przesłane pocztą, mailem lub faksem. Biuro PIGEOR umożliwia kontakt z obecnymi firmami członkowskimi w celu pozyskania stosownych opinii.

Decyzję o przyjęciu do Izby podejmuje Zarząd Izby na najbliższym posiedzeniu od daty wpłynięcia deklaracji. Po wpłaceniu wpisowego podmiot staje się członkiem Izby. Podmiot nabiera pełne prawa członka Izby po dokonaniu wpłaty pierwszej składki członkowskiej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podjęcia przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Izby.

W razie zapytań dotyczących działalności Izby a także członkostwa prosimy o kontakt.