Działania na rzecz zrzeszonych Członków

Działania PIGEOR obejmują następujące zagadnienia:

 • Monitorowanie regulacji prawnych i administracyjnych związanych z energetyką odnawialną (OZE) na poziomie krajowym a także UE
 • Inicjowanie zmian legislacyjnych korzystnych dla branży
 • Promowanie polskiego rynku energetyki odnawialnej
 • Promowanie PIGEOR na rynku krajowym i zagranicznym, jako organizacji zrzeszającej najbardziej aktywne i wiarygodne przedsiębiorstwa rynku OZE działające na polskim rynku
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do wszystkich uczestników rynku energetyki odnawialnej
 • Opracowywanie ekspertyz i opracowań dotyczących rynku OZE w Polsce, w tym także na rzecz projektów o zasięgu międzynarodowym

Podmioty mogą wstąpić do grona przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej na następujące rodzaje pakietów członkowskich:

 • Podstawowy
 • Wspierający

W ramach działań statutowych biuro PIGEOR świadczy następujące usługi na rzecz swoich Członków:

Dla firm z pakietu podstawowego:

 • przesyłanie posiadanych przez Biuro Izby dokumentów, ekspertyz, informacji o przebiegu prowadzonych spotkań, organizowanych imprezach, pracach rządowych zespołów roboczych, komisji parlamentarnych oraz danych statystycznych dotyczących sektora, obowiązujących i projektowanych aktów prawnych, prezentacji konferencyjnych i innych.
 • przesyłanie informacji o działaniach legislacyjnych dotyczących branży energetycznej prowadzonych przez Rząd RP, Parlament RP, Komisję Europejską, Parlament Europejski
 • przesyłanie do konsultacji projektów aktów na etapie wewnątrz rządowego procesu legislacyjnego, przed rozpoczęciem konsultacji społecznych
 • uzyskiwania na zlecenie członka interpretacji aktów prawnych oraz informacji niezbędnych do prowadzenia działalności biznesowej z instytucji państwowych i samorządowych
 • podejmowanie interwencji w sprawach członka, bronienie indywidualnych interesów gospodarczych członka przed organami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami branżowym,
 • wsparcie doradcze
  • w zakresie rynku energii, systemów wsparcia, barier rozwojowych
  • interpretowanie aktów prawnych
  • ukierunkowanie w zakresie prowadzenia inwestycji w energetyce odnawialnej
  • ukierunkowanie w zakresie prowadzonych inwestycji, w tym źródeł finansowania
 • prowadzenie działalności promocyjnej członka w wydawnictwach Izby, na stronie internetowej Izby oraz w czasie organizowanych przez Izbę imprez (konferencje, seminaria, targi),
 • promowanie inwestycji zrealizowanych przez członka podczas warsztatów dla dziennikarzy i przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej
 • zapraszania do udziału w pracach zespołów roboczych przy Rządzie i Parlamencie RP
 • przesyłanie bieżących informacji o działaniach Biura Izby
 • udział w spotkaniach roboczych z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej
 • organizacja spotkań biznesowych w siedzibie PIGEOR na zlecenie członka
 • wyszukiwanie krajowych i zagranicznych partnerów biznesowych na zlecenie członka
 • pełny dostęp do wydawnictw Izby oraz strony internetowej Izby
 • pełny dostęp do materiałów konferencyjnych posiadanych przez Izbę
 • udział w spotkaniach klubowych członków Izby
 • zniżki na udział lub udział bezpłatny przedstawicieli firm członkowskich w konferencjach i imprezach organizowanych przez PIGEO lub instytucje współpracujące. W przypadku corocznego Kongresu Green Power, składka członkowska upoważnia do wydelegowania bezpłatnie na wszystkie wykłady Kongresu 4 przedstawicieli firmy i zniżkę dla kolejnych zgłoszeń
 • możliwość wspólnej prezentacji na konferencjach i targach oraz bezpłatnych prezentacji w czasie nieplenarnych sesji Kongresu a także Seminariów organizowanych przez PIGEOR
 • możliwość bezpłatnego zamieszczenia banera reklamowego na stronie głównej PIGEOR
 • zniżki za czesne na organizowane przez Izbę Studia Podyplomowe "Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE"

Dla firm z pakietu wspierającego:

 • przesyłanie bieżących informacji o działaniach biura Izby
 • przesyłanie posiadanych przez Izbę informacji o przebiegu prowadzonych spotkań, organizowanych imprez, prac rządowych zespołów roboczych, komisji parlamentarnych
 • przesyłanie informacji o działaniach legislacyjnych dotyczących branży energetycznej prowadzonych przez Rząd RP, Parlament RP
 • przesyłanie do konsultacji projektów aktów prawnych na etapie konsultacji społecznych
 • udział w spotkaniach klubowych członków Izby
 • zniżki na udział lub udział bezpłatny przedstawicieli firm członkowskich w konferencjach i imprezach organizowanych przez PIGEOR lub instytucje współpracujące. W przypadku corocznego Kongresu Green Power, składka członkowska upoważnia do wydelegowania bezpłatnie na wszystkie wykłady Kongresu 1 przedstawiciela firmy i zniżkę dla kolejnych zgłoszeń

Biuro może świadczyć na rzecz firm członkowskich inne usługi, ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb.