Działalność Podstawowa

Zakres działalności PIGEOR określony jest przede wszystkim statutem. Izba została powołana, aby wspierać i reprezentować firmy członkowskie. Dlatego też wszelka aktywność i działania podejmowane przez PIGEOR ukierunkowane są na rzecz zrzeszonych podmiotów.

Działalność ogólna obejmuje:

 • Monitorowanie regulacji prawnych i administracyjnych związanych z energetyką odnawialną (OZE) na poziomie krajowym a także Unii Europejskiej i świata
 • Inicjowanie zmian legislacyjnych korzystnych dla branży i konsultowanie wydawanych aktów prawnych i dokumentów strategicznych z zakresu energetyki
 • Promowanie polskiego rynku energetyki odnawialnej
 • Promowanie PIGEOR na rynku krajowym i zagranicznym jako organizacji zrzeszającej najbardziej aktywne i wiarygodne przedsiębiorstwa rynku w Polsce
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do wszystkich uczestników rynku energetyki odnawialnej
 • Opracowywanie ekspertyz i opracowań dotyczących rynku OZE w Polsce, w tym także na rzecz projektów o zasięgu międzynarodowym,

Działania szczegółowe w zakresie aktywności konsultacyjnej i lobbingowej:

1. Zagadnienia systemowe:

 • Działaniach mające na celu wdrożenie pakietu klimatyczno-energetycznego w ustawodawstwie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem transpozycji przepisów Dyrektywy 2009/28/WE w zapowiedzianej przez rząd ustawie o odnawialnych źródłach energii:
  • Propagowanie scenariuszy rozwoju poszczególnych technologii OZE wypracowanych przez PIGEO i lobbowanie w zakresie wykorzystania propozycji Izby w tworzonych i nowelizowanych aktach prawnych.
  • Współpraca z Polską Radą Koordynacyjną Odnawialnych Źródeł Energii oraz z przedstawicielami Rządu poprzez konsultacje
  • Wpółpraca z Komisją Europejską monitorującą wdrażanie regulacji unijnych w poszczególnych krajach członkowskich
  • Współpraca z europejskimi stowarzyszeniami EREF, EWEA oraz EREC w zakresie większego wykorzystania wspólnych opracowań ukierunkowujących przyszłe wykorzystanie źródeł odnawialnych
 • Wdrażanie i realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
  • Współpraca ekspercka z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wyborze projektów do dofinansowania,
  • Konsultowanie regulaminów oraz wytycznych dla aplikacji o dofinansowanie inwestycji wykorzystujących źródła odnawialne
  • Spotkania informacyjne i warsztaty dla członków Izby na temat przygotowywania aplikacji wspierających inwestycje
 • Działania na rzecz rozwoju rynku urządzeń dla branży OZE:
  • Współpraca z MŚ i MRR w zakresie tworzenia strategii rozwoju branży
  • Poszukiwanie inwestorów zainteresowanych produkcją urządzeń OZE w Polsce
 • Podjęcie inicjatywy włączenia inwestycji w energetykę odnawialną do inwestycji celu publicznego, w celu uproszczenia procedur lokalizacyjnych
 • Podjęcie inicjatywy utworzenia funduszy małych dotacji na indywidualne inwestycje w urządzenia OZE małych mocy (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, wiatraki) na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych
 • Usankcjonowanie możliwości łączenia świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł ze świadectwami pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji dla instalacji biogazowych i biomasowych
 • Podjęcie działań mających na celu wpisanie do planów inwestycyjnych spółek dystrybucyjnych inwestycji sieciowych związanych z przyłączami OZE
 • Podjęcie inicjatywy przeznaczenia środków z tytułu opłaty zastępczej, gromadzonych na subfunduszu NFOŚiGW, na finansowanie inwestycji przyłączeniowych OZE
 • Podjęcie działań zmierzających do ustabilizowania się oraz dywersyfikacji systemu wsparcia 
 • Podjęcie działań na rzecz stworzenia długofalowego wsparcia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu procesu kogeneracji

2. Likwidacja barier inwestycyjnych dla poszczególnych źródeł

 • Energetyka wiatrowa
  • Promocja Przewodnika dla inwestorów „Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej” wśród przedsiębiorców i urzędników. Pozyskanie akceptacji dla tego dokumentu ze strony organizacji ekologicznych i Ministra Środowiska. Próba usankcjonowania w formie wytycznych Ministerstwa Środowiska
  • Przygotowanie materiałów promocyjnych przedstawiających obiektywnie działania turbin wiatrowych
  • Bilansowanie – współpraca z OSP, OSD i URE przy wdrażaniu nowych zasad bilansowania. Lobbing na rzecz przedłużenia obowiązywania preferencyjnych zasad bilansowania wiatraków do roku 2020.
  • Przyłączenia do sieci – lobbowanie na szczeblu rządowym i parlamentarnym na rzecz rozwiązań legislacyjnych zmierzających do odblokowania dostępu do sieci i stworzenia racjonalnych zasad ubiegania się o przyłączenia nowych przedsięwzięć OZE.
  • Współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w celu wypracowania zasad dzierżawy terenów rolnych pod inwestycje wiatrakowe.
  • Podjęcie działań mających na celu ustanowienie klarownych i przyjaznych dla inwestorów zasad realizacji inwestycji offshore na Bałtyku
 • Energetyka z wykorzystaniem biomasy i biogazu
  • Próba wdrożenia projektu wzorcowego Regionalnej Giełdy Biomasy Energetycznej. Promocja Giełd wśród władz krajowych i samorządowych.
  • Ograniczanie i blokowanie wsparcia dla współspalania wielkiej mocy (bez kogeneracji) - inicjatywa zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki zaliczającego współspalanie do inwestycji OZE. Próba zablokowania wsparcia współspalania ze środków funduszy krajowych. Kampania informująca o szkodliwości współspalania skierowana do decydentów.
  • Podjęcie działań mających na celu ograniczenie możliwości wykorzystania biomasy leśnej, z wyłączeniem odpadów leśnych, do celów energetycznych.
  • Podjęcie pracy nad standardami dotyczącymi paliw określanych mianem biomasy, klasyfikacji odpadów mogących stanowić biomasę na cele energetyczne oraz wymagań odnośnie urządzeń i możliwości ich „termicznego przekształcania”.
  • Podjęcie działań mających na celu ułatwienie procesu zagospodarowania masy pofermentacyjnej wykorzystywanej w procesie nawożenia
  • Promowanie wysokosprawnej kogeneracji z użyciem biomasy i biogazu
 • Energetyka wodna
  • zainicjowanie merytorycznej debaty na temat potrzeb i możliwości rozwoju dużej energetyki wodnej w Polsce
  • podjęcie działań mających na celu ukształtowanie przyjaznej polityki zarządzania obiektami wodnymi na cele energetyczne
  • blokowanie zmian ustawowych, wprowadzających opłaty za wykorzystanie wody do celów energetycznych.
  • Promowanie działań zmierzających do inwestowania w małe obiekty energetyki wodnej
 • Pompy ciepła, geotermia i słoneczna
  • Zgłoszenie inicjatywy utworzenia preferencyjnej taryfy na energię elektryczną zużywaną na potrzeby pomp ciepła
  • Promocja geotermii, pomp ciepła i energetyki słonecznej poprzez warsztaty dla dziennikarzy i urzędników
  • Inicjowanie wsparcia środków krajowych i unijnych na zakup urządzeń wykorzystywanych w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych.
  • Zabieganie o wprowadzenie preferencji podatkowych przy zakupie urządzeń OZE.

Współpraca z samorządami

 1. Inicjowanie spotkań regionalnych z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych i gminnych poświęconych problemom rozwoju energetyki odnawialnej, realizacji inwestycji, kreowania strategii energetycznych, pozyskiwania środków na inwestycje, itp.
 2. Udział w pracach przy wdrażaniu RPO w poszczególnych województwach.
 3. Poszukiwanie samorządów chcących wdrażać projekt giełd biomasy energetycznej.
 4. Poszukiwanie samorządów gminnych chcących kompleksowo rozwijać energetykę odnawialną na swoich terenach.

Współpraca z zagranicą

1. Zagadnienia legislacyjno-polityczne

 • Działania lobbingowe na rzecz określenia kolejnych celów obejmujących okres po roku 2020 dla udziału energii ze źródeł odnawialnych
 • Aktywny udział w dyskusji na temat możliwości szybszej transpozycji przepisów pakietu klimatyczno-energetycznego. 
 • Współpraca z partnerami zagranicznymi w Europie i poza jej granicami w celu zaczerpnięcia wzorów rozwiązań systemowych na rzecz wspierania rozwoju rynku OZE w Polsce oraz wykorzystania ich doświadczenia przy wprowadzaniu właściwych rozwiązań na rynku polskim.
 • Promocja polskiego rynku energetyki odnawialnej w Europie i na świecie.

Działania te będą realizowane w szczególności poprzez:

 • Współpracę z instytucjami europejskimi, a szczególnie z Komisją Europejską,
 • Współpracę w ramach Europejskiej Federacji Energii Odnawialnej zrzeszającej środowiska producentów i organizacje działające na rzecz rozwoju OZE w Europie,
 • Współpracę z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz polskimi parlamentarzystami, członkami EUFORES – Europejskiego Forum na Rzecz Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Organizację międzynarodowcyh Targów Energii Odnawialnej Green Power oraz Kongresu Green Power
 • Współpracę w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej EWEA, Europejskiej Federacji Energii Odnawialnych EREF i Europejskiej Rady Energii Odnawialnej EREC,
 • Wstąpienie do Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu
 • Spotkania bilateralne z partnerami zagranicznymi

2. Współpraca z inwestorami zagranicznymi

 • Zachęcanie firm zagranicznych do inwestowania na polskim rynku oraz współpracy z członkami PIGEO.
 • Pomoc w znalezieniu w Polsce partnerów biznesowych.
 • Doradztwo w zakresie inwestycji na polskim rynku energetyki odnawialnej.

Działania te będą realizowane w szczególności poprzez:

 • Organizację seminariów dla Kadry Menadżerskiej Inwestorów Zagranicznych
 • Przygotowanie oferty dla inwestorów zagranicznych, jako wstęp do tworzenia Centrum Obsługi Inwestorów.
 • Bieżącą współpracę z przedstawicielami bilateralnych izb przemysłowo-handlowych oraz przedstawicielami wydziałów handlowych ambasad.
 • Udział w międzynarodowych targach energii odnawialnej: (Green Power, POLEKO – Poznań, ENEX New Energy – Kielce, targach zagranicznych)

Wsparcie i obsługa inwestorów

 • Poszukiwanie partnerów biznesowych dla członków Izby.
 • Integracja środowisk przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.
 • Promocja członków Izby na targach krajowych i zagranicznych.
 • Organizowanie wsparcia konsultingowego dla inwestorów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, warunków lokalizacji inwestycji, montażu finansowego z udziałem środków publicznych, zwłaszcza z Funduszu Spójności i NFOŚiGW.
 • Bieżące analizy rynku OZE.
 • Doradztwo w zakresie interpretacji przepisów prawa energetycznego i ochrony środowiska.
 • Dalsza rozbudowa serwisu internetowego.
 • Docelowa budowa Centrum Obsługi Inwestorów z wykorzystaniem wsparcia z UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.